Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aangepast op 21-5-2017

1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Fantasy4all (hierna te noemen: “Fantasy4all”) en de deelnemer, of zijn ouders/ verzorgers. (hierna te noemen: de “deelnemer”).

Onder ‘locatie’ waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

2 Inschrijven
Inschrijven voor onze evenementen gebeurt alleen via de website, tenzij wij dat wegens omstandigheden anders aanbieden.
Echter de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarde beschreven zullen ten alle tijden gelden.
Uw inschrijving is definitief als uw gehele betaling is ontvangen.

2.1 Kosten voor deelname
Prijzen voor de evenementen zijn all-inclusive.
Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van factuur voldaan te worden.
De gepubliceerde prijs is per persoon, tenzij anders wordt aangegeven. Hierbij inbegrepen zijn de diensten, workshops en voorzieningen zoals vermeld in de informatie over het kamp. De reissommen zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend. Het recht om prijsverhogingen toe te passen, bijv. wegens prijsverhogingen van derden en valutawijzigingen, blijft ons voorbehouden.

2.2 Betalen in termijnen
Voor al onze zomer- en winterevenementen is het betalen in termijnen beperkt mogelijk.
U word verzocht binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur de eerste betaling te voldoen.
Afhankelijk van wanneer de inschrijving is en voor welke periode is het mogelijk tot in maximaal 6 termijnen te betalen.
Het volledige bedrag dient uiterlijk vrijdag voor het evenement binnen te zijn, tenzij er anders is afgesproken. Vermeld duidelijk bij de transactie het factuurnummer en termijn.

3) Annuleren door deelnemer
Wij hanteren annuleringskosten die redelijk zijn aan al het verrichte werk. Omdat wij na de inschrijving al verplichtingen maken aan o.a. de locatie.

Zodra je aanmelding is bevestigd met een factuur, sta je ook daadwerkelijk ingeschreven.
Indien de inschrijving wordt geannuleerd, is de deelnemer/betaler volgende annuleringskosten verschuldigd:

3.1 ZOMER
Annuleren is mogelijk tot 19 juni, je krijgt dan je je betaalde geld terug, m.u.v. de annuleringskosten.
Na 19 juni krijg je nog de helft van het totaalbedrag terug.
Na 1 juli is teruggave helaas niet meer mogelijk.

3.2 WINTER
Voor 1 december, krijg je je betaalde geld terug m.u.v. de annuleringskosten.
Na 1 december krijg je nog de helft van het totaalbedrag terug.
Na 14 december is teruggave niet meer mogelijk.

3.3 Anders
Kom je 1 dag dan zijn er geen annuleringskosten.
Als je enkele dagen komt worden er wel annuleringskosten berekend, dit bedrag zal na overleg worden vastgesteld.

Meer informatie over annuleringskosten : https://www.juridische-supermarkt.nl/algemene-voorwaarden-en-annuleringskosten

3.4 Omboeken
Heeft u zich toch in de verkeerde week ingeschreven, dan is het omboeken naar een andere week in overleg mogelijk.

3.5 Onderbreking
Het tijdens een kamp of reis terugkeren naar huis, wegens omstandigheden, is geheel voor eigen rekening, terwijl geen restitutie kan worden gegeven van de betaalde deelnemersgelden.

4 Gedragsregels
Deelnemers zijn verplicht tot naleving van alle gedragsregels en redelijke aanwijzingen van de vrijwilligers van Fantasy4all.
Deelnemers die hinder of overlast opleveren kunnen worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.
De regels die wij hanteren vindt u ‘hier‘.

5 Persoonlijke gegevens
Voor het goed organiseren van onze activiteiten vragen wij persoonlijke gegevens.
Deze gegevens bewaren wij gedurende 5 jaar voor onze administratie.
Geen van de gegevens worden verstrekt aan derden.

5.1 Het melden van bijzonderheden
Als je voor 1 van onze evenementen inschrijft, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, verzoeken wij dit bij de inschrijving op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als reisorganisatie rekening mee moeten houden etc.

5.2 Dieet
Meld alle diëten en allergieën op de daarvoor bestemde plek op het inschrijfformulier, nalaten hiervan is op eigen risico.

5.3 Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

6. Uitsluiting
Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt tijdens een evenement en wel zodanig dat een goede uitvoering van het evenement daardoor wordt bemoeilijkt of zou kunnen worden bemoeilijkt, kan deze deelnemer van verdere deelneming worden uitgesloten. De betrokken deelnemer heeft dan geen enkel recht op restitutie van het inschrijfgeld of een gedeelte daarvan.

7. Aansprakelijkheid
Fantasy4all zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens Fantasy4all zijn niet bindend. Het aanbod van Fantasy4all gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de deelnemer voor eigen risico.
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Fantasy4all aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en anderen persoonlijke eigendommen, al dan niet in bewaring gegeven aan de vrijwilligers van Fantasy4all, als gevolg van diefstal, verlies of beschadigingen. Behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van een vrijwilliger van Fantasy4all.

8. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie dagen door Fantasy4all bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Fantasy4all gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

9. Foto’s / Video’s
Tijdens de kampen worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Fantasy4all promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u het formulier in te vullen die u bij informatie krijgt.
Fantasy4all is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Dit beeld- en/of geluidsmateriaal mag door Fantasy4all voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

10. Nieuwsbrief
Wij schrijven niet heel vaak een nieuwsbrief. Doen wij dat wel dat sturen wij die alleen naar oude en nieuwe deelnemers waar wij een e-mailadres van hebben.
De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende evenementen.
Afmelden voor mails kan gemakkelijk door daarop te antwoorden.

11. Ten slotte
Alle evenementen zijn groepsevenementen en hebben een dagindeling waaraan alle deelnemers zich houden en een weekprogramma waaraan alle deelnemers geacht worden deel te nemen. Instructies van vrijwilligers zijn bindend voor alle deelnemers.

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Fantasy4all bestaat is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fantasy4all en de deelnemer of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter te Arnhem.