Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aangepast op 26-3-2023

 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt gesloten tussen Stichting Fantasy4all (hierna genoemd "Fantasy4all") en de deelnemer, of de ouders/verzorgers van de deelnemer (hierna genoemd "deelnemer"). In deze algemene voorwaarden wordt onder "locatie" verstaan: de feitelijke plaats van het evenement en alle terreinen, ruimten, velden enz. eromheen die deel uitmaken van het complex waarbinnen het evenement plaatsvindt.

 2. Inschrijven
  2.1 Inschrijving voor onze evenementen gebeurt alleen via de website, tenzij anders aangegeven. De voorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden gelden altijd.
  2.2 De prijzen voor onze evenementen zijn all-inclusive en de betaling moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan. De gepubliceerde prijs is per persoon, tenzij anders wordt aangegeven. Dit omvat de diensten, workshops en voorzieningen zoals vermeld in de informatie over het evenement. De reissommen zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend en wij behouden het recht om prijsverhogingen toe te passen, bijvoorbeeld wegens prijsverhogingen van derden en valutawijzigingen.
  2.3 Het is beperkt mogelijk om in termijnen te betalen voor onze zomer- en winterevenementen. U wordt verzocht de eerste betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Afhankelijk van wanneer u zich inschrijft en voor welke periode, is het mogelijk om in maximaal 6 termijnen te betalen. Het volledige bedrag dient uiterlijk op vrijdag voor het evenement te zijn betaald, tenzij anders is afgesproken. Vermeld duidelijk bij de transactie het factuurnummer en termijn.

 3. Annuleren
  3.1 Voor het zomerprogramma geldt dat annuleren mogelijk is tot 19 juni. Als u vóór die datum annuleert, krijgt u het betaalde geld terug, maar moet u wel annuleringskosten betalen. Als u na 19 juni annuleert, krijgt u nog de helft van het totaalbedrag terug. Na 1 juli is annuleren niet meer mogelijk en krijgt u geen geld meer terug.

  3.2 Voor het winterprogramma geldt dat annuleren mogelijk is tot 1 december. Als u vóór die datum annuleert, krijgt u het betaalde geld terug, maar moet u wel annuleringskosten betalen. Als u na 1 december annuleert, krijgt u nog de helft van het totaalbedrag terug. Na 14 december is annuleren niet meer mogelijk en krijgt u geen geld meer terug.

  3.3 Omboeken Indien u per ongeluk voor de verkeerde week heeft ingeschreven, is het mogelijk om in overleg met ons uw inschrijving om te boeken naar een andere beschikbare week.

  3.4 Onderbreking Wanneer u tijdens het kamp of de reis eerder naar huis moet terugkeren wegens omstandigheden, zijn alle kosten voor uw eigen rekening. Er zal geen restitutie worden gegeven van de betaalde deelnemersgelden.

 4. Gedragsregels
  4.1 Naleving van gedragsregels
  Deelnemers dienen zich te houden aan de gedragsregels en redelijke aanwijzingen van Fantasy4all. Het niet naleven hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname. Kosten en schade die hieruit voortvloeien, komen voor rekening van de deelnemer. Bekijk de gedragsregels 'hier' (link invoegen).

 5. Persoonlijke gegevens
  5.1 Verzamelen en bewaren van persoonlijke gegevens
  Om onze activiteiten goed te organiseren, vragen wij om persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden gedurende 5 jaar bewaard voor onze administratie. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken.
  5.2 Melden van bijzonderheden
  Bij inschrijving voor onze evenementen gaan wij ervan uit dat de deelnemer geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft en zonder aanpassingen kan deelnemen. Als dit niet het geval is, verzoeken wij dit bij inschrijving te melden. Bijzonderheden zoals medische bijzonderheden (lichamelijk en geestelijk), medicatie, dieetwensen, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, of een geloofsovertuiging met bepaalde gebruiken waar wij als reisorganisatie rekening mee moeten houden, dienen te worden gemeld.

  5.3 Dieet
  Om ervoor te zorgen dat wij rekening kunnen houden met eventuele diëten en allergieën, vragen wij u vriendelijk deze op de daarvoor bestemde plek op het inschrijfformulier te vermelden. Als u dit nalaat, is dit op eigen risico.

  5.4 Medicijngebruik
  Indien u medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld, verzoeken wij u vriendelijk om de medicijnen bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders, samen met een duidelijk doseringsschema. De begeleiding zal toezien op het innemen ervan. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders zijn overhandigd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen.

   

 6. Uitsluiting
  Als een deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag tijdens een evenement en daarmee de goede uitvoering van het evenement bemoeilijkt of kan bemoeilijken, behouden wij ons het recht voor deze deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. In dit geval heeft de betreffende deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of een gedeelte daarvan.

 7. Aansprakelijkheid

  Fantasy4all zal zich inzetten om het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Echter, Fantasy4all is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in het programma en de (eventuele) schade die hierdoor kan ontstaan voor de deelnemer en/of derden.

  Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens Fantasy4all zijn niet bindend. Het aanbod van Fantasy4all is vrijblijvend en kan worden herroepen als daartoe aanleiding bestaat.

  Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Fantasy4all aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen, al dan niet in bewaring gegeven aan de vrijwilligers van Fantasy4all, als gevolg van diefstal, verlies of beschadigingen, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van een vrijwilliger van Fantasy4all.

 8. Gevonden voorwerpen
  Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie dagen door Fantasy4all bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Fantasy4all gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 9. Foto’s / Video’s
  Tijdens de kampen worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Fantasy4all promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u het formulier in te vullen die u bij informatie krijgt. Fantasy4all is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Dit beeld- en/of geluidsmateriaal mag door Fantasy4all voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

 10. Instructies en dagindeling
  Alle evenementen zijn groepsevenementen met een dagindeling waaraan alle deelnemers zich dienen te houden. Instructies van vrijwilligers zijn bindend voor alle deelnemers.

 11. Toepasselijk recht
  Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Fantasy4all en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter te Alkmaar.