Algemene regels

 1. Van deelnemers verwachten we dat zij zich fatsoenlijk gedragen.
 2. Afval deponeren in de daarvoor bestemde zakken / containers.
 3. Houd het sanitair schoon en urineer alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 4. Het is streng verboden in het gebouw te roken.
 5. De stafkamer is alleen voor de leiding, iedereen zonder geldige reden blijft dan ook uit de stafkamer.
 6. De slaapkamer is bedoeld om te slapen. Dit betekent dat er niet wordt gegeten en het niet als hangplek wordt gebruikt.
 7. Nachtrust is belangrijk, heb hier respect voor en hou het stil ’s avonds in de slaapzaal.
  Houd je aan de aangegeven slaaptijden.
 8. Geen telefoongebruik tijdens activiteiten, aan tafel of tijdens corvee.
 9. Blijf van andermans spullen af, dit ter voorkoming van onnodige vernielingen.
 10. Vernielingen/beschadigingen aan terrein, begroeiingen en/of clubhuis is niet toegestaan (ook het aanbrengen van teksten, tekeningen etc. op muren).
  De veroorzaker draait zelf voor de gemaakte kosten op en krijgt een waarschuwing.
 11. Geweld zowel tegen objecten als tegen personen wordt niet toegestaan.
  De veroorzaker draait zelf voor de gemaakte kosten op en krijgt een waarschuwing.
 12. Frisdranken wordt niet zelf ingekocht. Blikjes/ flesjes worden tijdens uitjes toegestaan.
  Grote flessen worden opgenomen in de groepsvoorraad.
 13. Het is niet toegestaan energie dranken mee te nemen of in te kopen tijdens kamp en ook niet toegestaan tijdens uitjes.
 14.  Tegen alcoholmisbruik en/of overlast t.g.v. alcoholgebruik zal worden opgetreden.
  Wanneer je overgeeft ruim je dit zelf op en heb je een eerste waarschuwing te pakken. (Meer over drankgebruik vind je hier > “drankregels en kaarten“.)
 15. Drugs in welke vorm dan ook worden niet toegestaan. We sturen je dan per direct naar huis.

In alle zaken die niet binnen deze regels vallen en conflicten hierover, beslist de kampleiding. Deze beslissingen zijn bindend.
Bij overtreding zal over het algemeen een 1e waarschuwing gelden.
Met de 2de waarschuwing zal een gesprek volgen en gepaste maatregelen getroffen worden.
Een 3de waarschuwing, is onherroepelijk het kamp z.s.m. verlaten, zonder teruggave van geld.